Dotajā brīdī Jūsu iepirkumu
grozā nekā nav
Aizmirsāt paroli?
PiegādeKontaktiOMNIVA/DPDPapildus garantija Raksti mums: info@2u.lv
Kalnciema iela 40, Rīga
+371 29535566
+371 29555004
Tālrunis informācijai
+371 25436342

 


Cienījamie klienti!

Tehnisko iemēslu dēļ veikals ir slēgts. 2017.gada 10.janvārī veikals atjaunos savu darbību un turpinās apkalpot jūsu pasūtījumus.

2U.LV komanda.

Garantijas serviss

 Pamatojoties uz PTAL 27.pantu:

(1) Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.

(2) Ja ražotājs vai pārdevējs precei vai pakalpojuma sniedzējs pakalpojumam ir devis garantiju, pēc šā panta pirmajā daļā minētā termiņa beigām patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu visā atlikušajā garantijas termiņa laikā saskaņā ar garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem. Patērētāja pieteikto prasījumu izskata atbilstoši garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem.

Pamatojoties uz 28.pantu:

Patērētājam ir tiesības, ja viņam pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece:

(1) Patērētājs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs veic vienu no šādām darbībām:

1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

3) attiecīgi samazina preces cenu;

4) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

(2) Vispirms patērētājs ir tiesīgs prasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

(3) Preces neatbilstības novēršana vai apmaiņa uzskatāma par nesamērīgu, ja tā rada pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam izmaksas, kas nav samērīgas ar citu šā panta pirmajā daļā minēto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā:

1) preces vērtību bez neatbilstības;

2) neatbilstības nozīmību;

3) to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības.

(4) Prece apmaināma vai tās neatbilstība līguma noteikumiem novēršama bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas, darba, materiālu un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā, neradot neērtības patērētājam un ņemot vērā preces raksturu, kā arī paredzamo tās lietošanas nolūku.

(5) Patērētājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs saprātīgā termiņā nav novērsis preces neatbilstību līguma noteikumiem vai nav apmainījis preci pret līguma noteikumiem atbilstošu vai ja minētās darbības veiktas, radot būtiskas neērtības patērētājam. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot patērētājam par preci samaksāto naudas summu, var tikt ņemts vērā preces nolietojums vai labums, ko patērētājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

(6) Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt patērētāja iespējas preci izmantot, patērētājs nevar prasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Preces neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā.

(7) Ja preces nepareiza vai nekvalitatīva uzstādīšana ir kļuvusi par iemeslu preces neatbilstībai līguma noteikumiem, bet preci uzstādījis pārdevējs vai trešā persona saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar pārdevēju, kā arī tad, ja preci uzstādījis patērētājs saskaņā ar nepareizu (neprecīzu) vai valsts valodā netulkotu lietošanas pamācību, prece uzskatāma par neatbilstošu līguma noteikumiem un patērētājs ir tiesīgs pieprasīt no pārdevēja šajā pantā paredzēto prasību izpildi.

(8) Šā panta pirmajā daļā minēto tiesību izmantošana neizslēdz patērētāja tiesības pieprasīt zaudējuma atlīdzību vai līgumsoda samaksu.

(9) Līguma noteikumiem neatbilstošas lielgabarīta preces un par 10 kilogramiem smagākas preces trūkumu novēršanai, apmaiņai vai līguma atcelšanai nogādā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uz sava rēķina. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs atsakās nogādāt preci, patērētājs ir tiesīgs nogādāt preci pats vai ar trešās personas palīdzību, bet uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja rēķina.

(10) Ja preci nogādā patērētājs, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam triju darbdienu laikā pēc izdevumus apliecinoša dokumenta saņemšanas jāatlīdzina izdevumi, kas patērētājam radušies sakarā ar preces nogādāšanu.

 

Gadījumā, ja precei papildus tiek piešķirta  ražotāj-rūpnīcas garantija  tad garantijas termiņš ir norādīts izvēlētās preces aprakstā. Saņemot preci, Jūs saņemiet garantijas apliecību ar atrunātiem garantijas nosacījumiem. Ja garantijas laikā precēm ir radušās tehniskas problēmas, tām tiek veikts bezmaksas garantijas remonts atbilstoši produkta ražotājrūpnīcas noteikumiem. Ja defekts/bojājums radies ekspluatācijas noteikumu neievērošanas rezultātā, bezmaksas remonta noteikumi netiek piemēroti, un remonts tiek veikts par maksu.


2. Servisa  apkalpošanā netiek iekļauts:
-bojājumi, kas radās stihisko negadījumu, ugunsgrēka, lietotāja neuzmanības un nepienācīgas ekspluatācijas rezultātā;
-bojājumi nepienācīgas un nelikumīgas ierīkošanas dēļ (spriegums, nepienācīgs ūdens vai gāzes spiediens);
-bojājumi elektrotīklu bojājumu dēļ;
-bojājumi, ko izraisa slikta ierīces pieslēgšana vai svešķermeņi;
-bojājumi, kas rodas ķīmisko vielu lietošanas rezultātā;
-ierīces krāsas izmaiņas (nodzeltēšana, piesārņošana u.tml.) un rūsēšana;
-bojājumi, kas izraisīti ekspluatācijas laikā (tīrīšanas, berzēšanas ieskrambājumi vai citi mehāniska veida defekti);
-defekti, kas radās transportējot, ja ierīci pārvadā pats klients;
-rūpniecības vai tirdzniecības telpās izmantojamas ierīces.
3. Servisa  apkalpošana var tikt pārtraukta pirms termiņa, ja:
-apkalpošanu veica persona, kas nav pilnvarota tehniskās apkalpošanas centrā, kas norādīts servisa  apkalpošanas kartē, vai tiek izmantotas neoriģinālās rezerves daļas;
-ierīce tika ekspluatēta nepienācīgā telpā, piem.: mitrā, aukstā;
-ierīce  ir bojāta pircēja vai trešo personu vainas dēļ.
4. Servisa  apkalpošana nav spēkā, ja:
-pie servisa  apkalpošanas kartes nav kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai cita dokumenta, kas pierāda pirkšanu un kurā ir skaidri salasāms preces nosaukums un modelis;
-servisa  apkalpošanas kartē ir svītrojumi vai izmaiņas;
-nav Pārdevēja zīmoga, pārdošanas datuma vai pārdevēja paraksta un tā atšifrējuma.
5. Servisa  apkalpošana netiek dota piederumiem, kas normāli nolietojas lietojot ierīci un to kalpošanas laiks ir atkarīgs no ierīces ekspluatēšanas intensitātes: putekļu maisiņiem, filtriem, sukām, uzgaļiem, gāzes plīšu degļiem un restītēm, pultīm, barošanas blokiem, atmiņas kartēm, akumulatoriem un to lādētājiem, austiņām,cauruļu un biršu bojājumiem(putekļu sūcējiem), kā arī uz programmatūras nodrošinājumu.
6. Elektroierīces ir paredzētas lietošanai tikai individuālo mājsaimniecības apstākļos.
7. Pārdevējs neatbild par sekām, kas notika nezināšanas vai lietošanas instrukcijas norādījumu neievērošanas dēļ, ierīču pieslēgšanas, instalācijas vai lietošanas laikā.
8. Veikala personāls apņemas sniegt vispusīgu informāciju, kas saistīta ar ierīces lietošanu.                   
9. Pirms preces nodošanas apkalpošanā, pārliecinieties par savu datu drošību - datu saglabāšanu vai dublēšanu. 2u.lv neatbild par Jūsu datu drošību!
10. Servisa apkalpošana tiek veikta iespējami īsā laikā nepārsniedzot 30 dienas, taču termiņu var būt pagarināts īpašos gadījumos, ja nepieciešamās rezerves detaļas jāpasūta no ražotājfirmām atbilstoši to noteiktajām detaļu piegādes termiņiem. Šādos gadījumos klientam tiek paziņots mutiski vai rakstiskā veidā par remonta termiņa pagarināšanas nepieciešamību saprātīgā termiņa robežās.   

Atrodi telefonus, datorus, fotokameras un citas preces interneta veikalos Salidzini.lv logotips Cenu salīdzinājums interneta veikalos Akcijas, atrie krediti, OCTA, Kasko, viesnicas, letas aviobiletes, taksi, interneta veikaliAkcijas, atrie krediti, OCTA, Kasko, viesnicas, letas aviobiletes, taksi, interneta veikali Also garante